Irkom MEHANO autoreparatur - završna boja

MEHANO

AUTOREPARATUR

MEHANO

AUTOREPARATUR

MEHANO boja se koristi kao završna boja u sistemu za repariranje putničkih automobila, kamiona, traktora i drugih metalnih površina u metalnoj industriji. Pripada grupi proizvoda najvišeg kvaliteta. Film se odlikuje visokim sjajem i pokrivnom moći, izvanrednim razlivanjem i mehaničkim svojstvima: tvrdoćom, elastičnošću, prijanjanjem i otpornošću na atmosferilije u svim klimatskim uslovima primene.

Metalna podloga mora biti suva, čista i odmašćena. Nanosi se u 1-2 sloja preko osnovne boje ili međusloja ili direktno na prethodno pripremljenu metalnu podlogu, postupkom prskanja (pneumatski, elektrostatski ili airless) ili četkom. Razređuje se Razređivačem za Autoreparatur:

– za pneumatsko i elektrostatsko nanošenje na viskoznost 18-23s, za airless na 70- 80s, a

-za nanošenje četkom na 60-70s DIN 4/20°C.

Suši na prašinu za 1-2h, na dodir za 2-4h, a potpuno za 24h pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Prinudno suši na 80°C za 30-60 min.
* Preporučujemo Irkom Nitro temeljnu boju za metal kao podlogu u sistemu zaštite vozila i mehanizacije

Rok upotrebe: 48 meseci
Pokrivnost: pakovanje od 0.75l pokriva 6-8 

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne udisati maglu / paru / sprej. Potražiti medicinski savet/ posmatranje, ako se ne osećate dobro. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
OPASNOST: Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Dovodi do oštećenja organa, usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Sadrži etil metil ketoksim i kobalt-bis (2-etilheksanoat). Može da izazove alergijsku reakciju.

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja

Mehano ton karta

RAKOVICA PLAVA

CRNA RAL 7021

SIVA

ZELENA JOHN DEER

KATERPILAR ŽUTA

ORANŽ

IMT SIVA

IMT CRVENA